پلان ها

پلان های ثبت نام

تندیس

شما میتوانید با پرداخت این طرح به مدت یک ماه در سایت پورتال تجارت ایران فعالیت د... (بیشتر)

امکان آپلود تصویر

امکان آپلود ویدئو

تعداد تصویر ها (3 )

1 ماهه

100000 تومان

سفارش

زرین

شما میتوانید با پرداخت این طرح به مدت سه ماه در سایت پورتال تجارت ایران فعالیت د... (بیشتر)

امکان آپلود تصویر

امکان آپلود ویدئو

تعداد تصویر ها (12 )

3 ماهه

250000 تومان

سفارش

طلایی

شما میتوانید با پرداخت این طرح به مدت شش ماه در سایت پورتال تجارت ایران فعالیت د... (بیشتر)

امکان آپلود تصویر

امکان آپلود ویدئو

تعداد تصویر ها (25 )

6 ماهه

500000 تومان

سفارش

رز گلد

شما میتوانید با پرداخت این طرح به مدت یک سال در سایت پورتال تجارت ایران فعالیت د... (بیشتر)

امکان آپلود تصویر

امکان آپلود ویدئو

تعداد تصویر ها (50 )

12 ماهه

750000 تومان

سفارش

پلان های رده بندی

ارغوانی

با پرداخت این طرح به مدت یک ماه در سایت پورتال تجارت ایران در10 رتبه اول لیست جس... (بیشتر)

نمایش در 10 رتبه اول لیست کسب و کار ها

نمایش در10 رتبه اول لیست جستجو

1 ماهه

120000 تومان

سفارش

شقایق

با پرداخت این طرح به مدت یک ماه در سایت پورتال تجارت ایران در 10 رتبه اول لیست ک... (بیشتر)

نمایش در 10 رتبه اول لیست کسب و کار ها

نمایش در10 رتبه اول لیست جستجو

1 ماهه

200000 تومان

سفارش

پلان های تبلیغاتی

برتر

با پرداخت این طرح به مدت یک ماه در سایت پورتال تجارت ایران نمایش آگهی در صفحه کس... (بیشتر)

نمایش آگهی در اسلایدر

نمایش آگهی در صفحه کسب و کار ها

1 ماهه

150000 تومان

سفارش

هوشمندانه

با پرداخت این طرح به مدت یک ماه در سایت پورتال تجارت ایران نمایش آگهی در اسلایدر... (بیشتر)

نمایش آگهی در اسلایدر

نمایش آگهی در صفحه کسب و کار ها

1 ماهه

200000 تومان

سفارش